Serenity  
         
 
 
  "Serenity"
20 x 14.5 x 10